trebarn

Verksamhetsberättelse 2016

Om Barncancerfonden

Barncancerfonden är en ideell förening vars syfte är att samla in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag och får inga bidrag från stat, kommun eller landsting.

Vi bekämpar barncancer och arbetar för att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. De insamlade medlen används till Barncancerfondens tre ändamål, Forskning och utbildning, Råd och stöd samt Information.

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Barncancerfondens tre ändamål är forskning och utbildning, information samt råd och stöd.

Barncancerfonden finansierar idag 224 forskningsinitiativ inom barncancerområdet, både spjutspets- och breddprojekt. Under 2016 uppgick satsningarna på renodlade forskningsprojekt till 172,7 miljoner kronor. Därtill finansierades större utbildningsinsatser. Varje år genomför vi dessutom flera hundra aktiviteter som gemensamt, via våra ändamål, bidrar till att vi ska uppnå våra mål. Du kan läsa mer om några av årets aktiviteter och händelser här.

Vår verksamhet är mångfacetterad men vår vision är enkel, Barncancerfonden ska utrota barncancer. Hopp, mod och ansvar är de kärnvärden som styr vårt dagliga arbete. Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld. Vi visar mod genom att se verkligheten som den är. Och vi tar ansvar för barnen och familjerna. Så här går det till:

Så här arbetar Barncancerfonden för att utrota barncancer

Genom insamlingar, event, testamenten och enskilda gåvor från privatpersoner och företag samlade Barncancerfonden in 365 miljoner kronor under 2016. Pengarna fördelas mellan Barncancerfondens ändamål. 238 miljoner gick till forskning, 37 miljoner till råd och stöd samt 52 miljoner till information. Inom forskningsändamålet ansöker forskare om pengar i olika utlysningar. De kan också söka forskartjänster eller bidrag som stärker svensk vård och forskning. Barncancerfondens fem forskningsnämnder går noggrant igenom ansökningarna och tar ställning till vad som ska beviljas och till vilken summa. Pengarna som går till råd och stöd fördelas mellan projekt och insatser som hjälper drabbade under och efter behandling. Barncancerfonden informerar även om sjukdomen och arbetar med opinionsbildning kring viktiga barncancerfrågor. Detta resulterar sammantaget i att fler barn överlever. De som är under behandling och de som överlever får tillgång till livsviktigt råd och stöd.
pro_utlysning 1_spargris

Insamling i stort och smått

Genom insamlingar, event, testamenten och enskilda gåvor från privatpersoner och företag samlade Barncancerfonden in 365 miljoner kronor under 2016.

graybottom
pro_utlysning 3_konversation

Pengarna fördelas för att göra mest nytta

Pengarna fördelas mellan Barncancerfondens ändamål. 238 miljoner gick till forskning, 37 miljoner till råd och stöd och 52 miljoner till information.

graybottom
pro_utlysning 3_konversation

Ansökningar kommer in

Forskarna ansöker om pengar i olika utlysningar. De kan också söka forskartjänster eller bidrag som stärker svensk vård och forskning.

graybottom
pro_utlysning 4_graf

Forskningspengar fördelas

Barncancerfondens fem forskningsnämnder går noggrant igenom ansökningar och tar ställning till vad som ska beviljas och till vilken summa.

graybottom
pro_utlysning 5_hearthand

Drabbade får råd och stöd

Pengarna som går till råd och stöd fördelas mellan projekt och insatser som hjälper drabbade under och efter behandling.

graybottom
pro_utlysning 6_tv

Kunskap om barncancer ökar

Barncancerfonden informerar om sjukdomen och arbetar med opinionsbildning kring viktiga barncancerfrågor.

graybottom
pro_utlysning 6_tv

Resultat

Fler barn överlever. De som är under behandling och de som överlever får tillgång till livsviktigt råd och stöd.

graybottom

90-konto och kvalitetskod ställer krav

Barncancerfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en kvalitetsstämpel som bland annat ställer krav på god verksamhetsmässig styrning samt att en absolut majoritet av våra intäkter ska gå till de stadgereglerade ändamålen.

Vidare lyder Barncancerfonden under Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod, vilket bidrar till ökad transparens och öppenhet i hur vi rapporterar och redovisar vår verksamhet. I verksamhetsberättelsens kapitel Förvaltning och räkningar presenteras fullständig redogörelse för året som gått samt hur vi förvaltar vår verksamhet.


Lokala föreningar stärker vår verksamhet

Barncancerfondens medlemmar är sex lokala föreningar som stöttar familjer vars barn drabbats av cancer. De lokala föreningarna, fördelade över våra geografiska regioner, arbetar självständigt och nära familjerna på ideell basis. Deras engagemang är fantastiskt. Den verksamhet som bedrivs i våra lokala gräsrotsrörelser stärker Barncancerfonden som helhet. Därför representeras samtliga lokala föreningar i Barncancerfondens styrelse, så att vi kan göra skillnad både på lokal och nationell nivå. Läs mer om Barncancerfondens lokala föreningar här.


Oberoende är avgörande

Vi verkar, i allt vi gör, för cancerdrabbade barns bästa. Vi lever på allmänhetens förtroende och behöver därför säkerställa att vi bedriver en opartisk och oberoende verksamhet. Barncancerfonden arbetar med oberoende på flera sätt; genom att vara öppna och transparenta i vår verksamhet, genom nogsam intern kontroll av våra processer samt genom att aktivt motverka potentiella jävsituationer i vår finansiering av forskningssatsningar.


Viktiga nyckeltal

Barncancerfonden samlade under 2016 in 365,1 (339,8) mkr vilket utgör en ökning med 7,5 procent. Nedan följer en summering av hur Barncancerfonden använder insamlade medel samt hur vårt resultat och ställning utvecklats över tid. För fullständig redogörelse, vänligen se Förvaltning och räkningar.


Belopp i Tkr 2016 2015 2014 2013 2012
Intäkter (gåvor, bidrag och försäljning) 365 056 339 816 275 281 226 529 185 562
Verksamhetskostnader inkl. ändamålskostnader -381 865 -371 327 -326 369 -268 042 -239 025
Verksamhetsresultat -16 808 -31 511 -51 088 -41 513 -53 463
Resultat från finansiella investeringar 33 001 58 997 26 896 19 360 23 235
Resultat efter finansiella poster 16 192 27 486 -24 192 -22 153 -30 228
Marknadsvärde kapital under förvaltning per 31/12 881 914 853 406 823 080 760 321 685 425
Beslutade forskningsåtaganden per 31/12 357 726 313 514 266 829 223 713 187 152
Logotyp

90-konto logotyp

Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Swish: 90 20 900
Frågor & svar – besök vårt supportforum

FRII-logoBarncancerfonden tillämpar Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod för insamlings- organisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.